FAQs Complain Problems

News

चण्डेश्वरी मन्दिर, बनेपा

Read More

श्वेतकाली नाच, बनेपा

Read More

प्रथम मेयर कप

Read More

जापानिज टोलिको स्वागत

Read More

कोरोना भाइरस(कोभिड -१९) सम्बन्धी समाचार

Pages

News & Notices

Elected Officials

Laxmi Narsing Bade Shrestha
Mayor
ict.banepamun@gmail.com
०११-६६१२८१
Rekha Sapkota (Dahal)
Deputy Mayor
ict.banepamun@gmail.com
०११-६६१२८१

Staff

कविराज उप्रेती
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
kabiraj.upreti2016@gmail.com
०११-६६१४०७, ९८५१०४९४८७, ९८५१०८१४६६

हाम्रो सेवाहरू

सेवा प्रकारः- नागरिकता तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन तस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
 • निवेदक तथा नाता प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यक्त्तिहरूको  नागरिकता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता अादिको प्रतिलिपि
 • ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
 • फोटो प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यक्त्ति स्वयं सक्कल कागजात सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • निवेदक तथा नामसारी गर्नु पर्ने व्यक्तिको नागरिकता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, मृतकको २ वा सो भन्दा बढी हकदारहरू भएमा हकदारको उपस्थितिमा मञ्जुरीनामा, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, नाता प्रमाणित अादिको प्रतिलिपि
 • अावश्यक परेमा नापी नक्सा र सम्बन्धित वडाको भन्दा अन्य वडाको हकमा स्थानीय तहको किटानी सिफारिश पत्र वा वसाइ सरासर्इ प्रमाण पत्र
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन तस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • मृत्यु दर्ता प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि
 • एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 •  
सेवा प्रकारः- नागरिकता तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • शेष पछिको वकस पत्र
 • मृत्यु दर्ता
 • नाता प्रमाणित
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
 • एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको फोटोकपी
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- निवेदन उपर निरीक्षण गर्नु पर्ने अवस्था वाहेक प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
 • फिल्ड बुक
 • नाता प्रमाणित
 • मृत्यु दर्ता
 • नागरिकता/जन्म दर्ता
 • नापी नक्साको फोटोकपी

जानकारी

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५


नक्शा पास(विशेष व्यवस्था) सम्बन्धी कार्यविधि २०७५


उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५


शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि २०७५


बनेपा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) एेन २०७५


बनेपा नगरपालिकाको न्यायिक समिति(कार्यविधि सम्बन्धी) एेन २०७५


बनेपा नगरपालिकाको सहकारी एेन २०७५


कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन २०७५


बनेपा नगरपालिकाको अार्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको एेन २०७५


बनेपा नगरपालिकाको अार्थिक एेन २०७५


बनेपा नगरपालिकाको बिनियोजन एेन २०७५


स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५


बनेपा नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभावाट भएका निर्णयहरू २०७५


घ वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४