FAQs Complain Problems

समाचारः

सूचना तथा समाचार

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !

यस नगरपालिकावाट संचालन हुने आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको लागि प्रवेश पत्रको ढाँचा तपशिल अनुसार भएको हुदाँ सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रवेश पत्र तयार गरी विद्यार्थीहरूलाइ उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

छात्राहरूको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

Pages