विज्ञापन कर उठाउने सम्बन्धी दरभाउ पत्रअावहानको सूचना !