वडा नं.१० को कार्यालय, पुलबजार

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर समपर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर खड्का ९८४१७९५७२२
वडा सदस्य गुण राम भुजेल ९८४१९०४०४९
वडा सदस्य हरि श्रेष्ठ ९८४१२९७७१४
महिला वडा सदस्य द्रोपदा खत्री क्षेत्री ९७४११७८५८०
दलित महिला वडा सदस्य मन मिजार ९८४१५४२९६५

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव विमल सुनार ९८४३६४०८००
सहायक कर्मचारी रिक्त  
कार्यालय सहयोगी पुर्ण बहादुर थापा  
Nepali