FAQs Complain Problems

समाचारः

शेष पछिको बकस पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निवेदन तस्तुर
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
  • मृत्यु दर्ता प्रतिलिपि
  • नाता प्रमाणित प्रतिलिपि
  • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि
  • एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
  •