FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।(शिक्षा शाखा २०७५।१०।२८)

पसल कवलहरू बहालमा दिने सम्बन्धी बोलपत्र अाह्वानको सूचना ! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०९।१२)

बिक्री तथा सडक स्तरोन्नती शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र अाह्वानको सूचना ! (२०७५।०६।२९)

Pages