FAQs Complain Problems

६० बर्ष उमेर पुरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले अाफ्नो वडा कार्यालयवाट सिफारिस लिर्इ नगरपालिकावाट ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र लिनु हुन अनुरोध छ । हाल सम्म यो परिचय पत्र लिनुहुने महानुभावहरूको संख्या महिला ३६३, पुरूष ४२३, जम्मा ७८६ ।