बनेपा नगरपालिका र वडा कार्यालहरूमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको विवरण ।

बनेपा नगरपालिका र वडा कार्यालहरूमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं.

नाम

पद

हाल कार्यरत स्थान

सम्पर्क नम्बर

र्इ. सुरेश कुमार श्रेष्ठ

शाखा प्रमुख

बनेपा नगरपालिका

९८५११७५२००

जय प्रसाद मानन्धर

इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.८ देखि १४  सम्म घर नक्शा तथा योजना जाँच गर्ने र वाडा नं. ८,९,१० सर्जमिन गर्ने ।

९८५११७५०८६

सिर्मज मुस्याजु

इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं. १ देखि ७ सम्म घर नक्शा तथा योजना जाँच गर्ने, वडा नं. ५,६,७ सर्जमिन गर्ने

९८४१४३०४६०

रामचन्द्र कर्माचार्य

जुनियर इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, ८ देखि १४ वडा सम्म योजना इस्टिमेट गर्ने , नक्शा जाँच गर्ने र

वडा नं. ११,१२,१३ र १४ सर्जमिन गर्ने ।

९८४१२१९६९९

प्रकाश ठकुरी

जुनियर इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, १ देखि ७ वडा सम्म योजना इस्टिमेट गर्ने, नक्शा जाच गर्ने र

वाडा नं. १ देखि ४ सर्जमिन गर्ने

९८४१००४२११

बाबुकाजी रंजित

जुनियर ऒभरसियर

बनेपा नगरपालिका, वडा ८ देखि १० सम्म इस्टिमेट गर्ने र डिपिसि निर्माण सम्पन्न जाच गर्ने

९८०३०५५९१४

केदार ढकाल

जुनियर ऒभरसियर

वडा ५ देखि ७ सम्म इस्टिमेट गर्ने र डिपिसि निर्माण सम्पन्न जाच गर्ने

९८४१००४४१०

विपिन दुलाल

अमिन

नापी नक्शा जाच गर्ने

९८४१५५७३५४